Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort

 

 

 

Entree in het kort

 

Wat doet Entree?

Entree is een kleinschalig ontmoetings- en activiteitencentrum voor allochtonen en autochtonen, mannen en vrouwen, maar in de praktijk komen er vrijwel alleen allochtone vrouwen en kinderen. 

Het doel van het centrum is om bij hen kennis van de Nederlandse taal en samenleving te bevorderen, zodat zij zich beter kunnen handhaven, participeren en emanciperen in de Nederlandse samenleving. De aanpak is laagdrempelig, individueel en vraaggericht via wekelijkse taallessen, huiswerkbegeleiding voor volwassenen en kinderen, hulp bij inburgering en opleiding, (educatieve) spelletjes, naailes en kookcursussen etc. Ook is er een Sociaal Informatie Punt, waarbij men terecht kan voor hulp bij werk en scholing, bijzondere bijstand, kinderbijslag etc.

De bezoekers zijn hoofdzakelijk afkomstig uit de wijken Randenbroek en Schuilenburg en omgeving.

Het gaat om wekelijks circa volwassen 91 bezoekers waarvan velen 2 keer komen naar bijeenkomsten. Daarnaast komen er wekelijk 88 kinderen voor activiteiten in een groep of voor een op een begeleiding door een vrijwilliger.

De belangstelling is groeiende en er zijn wachtlijsten voor vrijwel alle activiteiten.

De activiteiten worden begeleid door ruim 40 onbezoldigde vrijwilligers. Voor de activiteiten wordt aan de deelnemers een kleine bijdrage gevraagd.

Onderzoek door de Hogeschool Utrecht in 2015-2016 heeft uitgewezen dat Entree een positief effect blijkt te hebben op de taalontwikkeling van de deelnemers. Ook is sprake van sociale integratie en doorbreken van sociaal isolement. Voorts blijkt dat ouders en school de huiswerkbegeleiding voor de kinderen positief ervaren: de prestaties verbeteren en er komt meer structuur in het huiswerk maken.

Entree moet zichzelf geheel bedruipen. Via het werven van gelden bij sponsors en subsidiegevers wordt getracht het belangrijke werk van Entree te continueren.

 

Missie

De missie van Ontmoetingscentrum Entree is bij te dragen aan de ontwikkeling van mensen. Entree biedt mogelijkheden aan hen om zich nog beter te ontplooien, hun aanleg en vaardigheden te ontwikkelen en hun ambities waar te maken. Dit geeft hun een gevoel van eigenwaarde en betere mogelijkheden tot functioneren in hun omgeving en bij het beter participeren in de maatschappij. Ook vergroot het hun kansen bij het volgen van een school of studie gericht op de verhoging van kansen op de arbeidsmarkt. Dit is in het belang van henzelf en de maatschappij in het algemeen.

 

Visie

De visie van Ontmoetingscentrum Entree is dat ieder mens recht heeft op positieve ontwikkeling. Entree vindt het van belang dat een kans hierop ook geboden wordt aan hen voor wie dit niet zo vanzelfsprekend is. Entree werkt met vrijwilligers die zich hiervoor medeverantwoordelijk achten en die een bijdrage willen leveren aan deze ontwikkeling door middel van het geven van scholing, voorlichting, begeleiding en ondersteuning. Daarbij wordt uitgegaan van de idee dat voor de doelgroep van Entree een kleinschalige, laagdrempelige, individueel gerichte scholing en ondersteuning de beste kansen biedt tot bovengenoemde ontwikkeling.

 

Doelstellingen

De stichting heeft ten doel:

  • een ontmoetings- en activiteitencentrum te zijn om aan bezoekers gelegenheid te geven tot onderlinge ontmoeting en ontmoeting met vrijwilligers en deel te nemen aan allerhande activiteiten, zoals taalcursus, naailes, huiswerkbegeleiding, voorlichting, kookles etc.
  • mogelijkheden te bieden aan bezoekers om te komen tot meer kennis, onder andere van de Nederlandse taal en samenleving; via deze kennis mogelijkheden bieden tot betere handhaving, participatie en emancipatie in de Nederlandse samenleving.

 

De stichting tracht haar doelstellingen te verwezenlijken door o.a.:

  • een ruimte open te stellen voor ontmoeting, informatie, advies en begeleiding;
  • extra aandacht te geven en hulp te bieden aan kwetsbare mensen;
  • het aanbieden van cursussen, activiteiten, huiswerkbegeleiding en voorlichting in verband met het doel;
  • qua werkwijze laagdrempelig, individueel en vraaggericht te zijn;
  • samenwerking aan te gaan met andere organisaties;
  • het verrichten van alle verdere handelingen, die met vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

 

Privacy

 

Entree slaat persoonsgegevens op. De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) heeft hier regels voor opgesteld. Hoe Entree deze regels toepast vindt u op de pagina Privacy statement.

 

Bestuur

  • Op dit moment wordt het bestuur gevormd door dhr R. Elenbaas, voorzitter, mevrouw C.M.de Ree-van Galen, secretaris en penningmeester,  en mevrouw T. Aberyah, bestuurslid.
  • Het bestuur bestaat uit drie bestuurders: een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een lid. Bestuurders worden benoemd en geschorst door het bestuur. Het bestuur moet bestaan uit tenminste drie en ten hoogste vijf bestuurders. De functies van voorzitter, secretaris en/of penningmeester kunnen door één persoon worden vervuld. De bestuurders ontvangen geen beloning, geen onkostenvergoeding en geen vacatiegeld. 

 

 

Maak een Gratis Website met JouwWeb