Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort

Financieel verslag 2014 (periode 1 januari 2014 t/m 31 december 2014)


Staat van Baten en Lasten

 

*) Belastingen/verzekeringen/lidmaatschappen. Ravelijn: € 25,00 , verzekeringen: € 79,50, onroerendzaakbelasting € 138,00 (totaal € € 242,55).
**) Kantoorkosten: voornamelijk inkt en papier, usb-sticks.
***) Kosten inventaris: deze betreffen de aanschaf van 2 computers en een bureaustoel, alles 2e-hands.
****) De uitgavenpost huiswerkbegeleiding kinderen is hoog. De huiswerkbegeleiding wordt voornamelijk 1 op 1 gegeven. Door de grote vraag naar huiswerkbegeleiding zijn schotten aangeschaft om de ruimten van Entree efficienter te kunnen gebruiken bij het geven van deze begeleiding.

Toelichting financieel verslag 2014


Al sinds juli 2011 is Ontmoetingscentrum Entree een vrijwilligersproject, dat in een behoefte van veel
vrouwen en kinderen voorziet om deel te kunnen nemen aan de activiteiten (Nederlandse les,
huiswerkbegeleiding, naailes etc.). Entree kent sinds 2011 geen structurele subsidie van de gemeente
Amersfoort. Entree verwierf wel een startsubsidie van de gemeente Amersfoort van € 4.000. Ook
sponsorde de Alliantie in 2012 de hele huursom en in 2013 de helft.


Lasten 2014


Evenals in eerdere jaren vormt ook in 2014 de huur de grootste kostenpost. Personele kosten zijn er
noch voor het bestuur noch voor de (overige) vrijwilligers. Zij werken voor niets en betalen hun eigen
onkosten, zoals auto-, fiets-, materiaal- en printkosten.


Baten 2014


Een belangrijke bron van inkomsten voor Entree zijn de lesgelden. Bij elkaar opgeteld zijn de
inkomsten uit lesgelden in 2014 € 4037,65. Deze inkomsten vertonen een stijgende lijn ten opzichte
van 2013, toen er € 2449,95 aan lesgelden werd geïnd. Ook de verhuur aan derden van het pand van
Entree is belangrijk, dit leverde in 2014 € 1445 op.


Balans 2014


In 2013 was het nadelig saldo circa € 1700. In 2014 zijn de baten en de lasten gelijk. Dit is mogelijk
geworden dankzij een incidentele subsidie van de gemeente Amersfoort van € 10.000 voor de jaren
2014 en 2015, toegezegd in april 2015. Hiermee is o.a. het nadelig saldo van 2014 opgeheven.
Het eigen vermogen is dus gelijk gebleven aan dat in 2013 (circa €3700). Het eigen vermogen wordt
besteed aan het functioneren van Entree (zie artikel 3 van de statuten).
In de balans wordt een lening genoemd. Deze lening is bedoeld als een garantie voor het doorbetalen
van de huur over 2014 en 2015 (verplicht vanwege het huurcontract, afgesloten voor 2014 én 2015),
mocht Ontmoetingscentrum Entree eerder dan eind 2015 haar deuren sluiten.
Het terug te betalen voorschot betreft aankopen en vooruitbetalingen in het kader van het Buurtbudget.


Vooruitblik 2015 en verder


Ondanks de incidentele subsidie van de gemeente Amersfoort vergt de financiële situatie van Entree
de volle aandacht. Inmiddels heeft de Rabobank Amersfoort Eemland een donatie van € 2.400 gedaan
voor de Nederlandse les. Ook heeft de Alliantie voor tenminste een jaar een huurkorting toegezegd.
Een subsidieaanvraag bij het Oranjefonds is vooralsnog afgewezen. Er staat voorts een aanvraag voor
ondersteuning van de huiswerkbegeleiding uit bij het SFA Ontwikkelfonds.
Entree brengt medio 2015 een meerjarenplan 2015-2018 uit inclusief voorstellen voor financiële
dekking van de lasten. 

 

 
 

Maak een Gratis Website met JouwWeb