Ontmoetingscentrum Entree Amersfoort

Financieel verslag 2016 (periode 1 januari 2016 t/m 31 december 2016)                    

Staat van Baten en Lasten

Baten

Balansposten


Donatie Lions Club

Donatie Sociaal Fonds Amersfoort

Donatie Rabobank

Gemeente Amersfoort

Giften

Verhuur

Bewezen diensten

Rente

LESGELDEN

Naailes

Nederlandse les

Arabische les volwassenen

Marokkaanse vrouwen

Huiswerkles volwassenen

Arabische les kinderen A

Arabische les kinderen B

Huiswerkles kinderen

Afronding verschillen


           1.000,00

            4.180,00

               490,75

            2.807,69

                  80,00

            1.615,00

                  28,00

                  36,46


                805,70

                919,00

                150,00

                441,40

                127,50

                235,00

                234,00

                356,00

                     0,02
   

    

  - 490,75 ontvangen in 2017


  

  - 175, 00 ontvangen in 2017     13.506,52

Lasten

Huur (5x 432,11, + 1x 350,00, + 6 x € 347,97)


Energie

Water

Tele2

Belastingen/verzekeringen/lidmaatschappen*

Bankkosten

“Boodschappen”

Onderhoud

schoonmaak

Kantoorkosten

Representatie

Inventaris

DIRECTE ONKOSTEN ACTIVITEITEN

Naailes**

Nederlandse les

Huiswerkles volwassenen

Huiswerkles kinderen***

Arabische les kinderen

Overige activiteiten kinderen

Batig saldo

             4.678,38


                946,82

               101,78

               869,61

               282,35

               116,66

               205,62

                 52,20

                 60,00

                 26,15

                   8,50

                 13,45


               494,70

                 33,12

                 29,45

               991,26

                 48,90

                 15,94

            4.531,63

) +  € 347,97  betaald in 2015

)  - € 431,76  betaald voor 2017   13.506,52

*) Belastingen/verzekeringen/lidmaatschappen: Ravelijn: € 25, verzekeringen € 91,35,

Onroerendzaakbelasting  € 166,00 (totaal € 282,35)

**)  Aanschaf naaimachine en lesmateriaal t.b.v. het lesgeven

***) Aanschaf 2 laptops en lesmateriaal t.b.v. het lesgeven.

 

 

Toelichting financieel verslag 2016

                

Al sinds juli 2011 is Ontmoetingscentrum Entree een vrijwilligersproject, dat in een behoefte van veel vrouwen en kinderen voorziet om deel te kunnen nemen aan de activiteiten (Nederlandse les, huiswerkbegeleiding, naailes etc.). Entree kent sinds 2011 geen structurele subsidie van de gemeente Amersfoort.  Entree verwierf wel in 2011 een startsubsidie van de gemeente Amersfoort van € 4.000 en een incidentele subsidie van € 10.000 voor 2 jaren 2014 en 2015 samen. Deze subsidie was zeer nodig voor het voortbestaan van Entree. Zonder deze bijdrage zou Entree geen nieuw huurcontract hebben kunnen afsluiten. Ook wilde een sponsor Entree geen donatie doen omdat er volgens  hen te weinig reserves waren.

Door deze subsidie kon Entree met sponsorgelden een buffer opbouwen.Lasten 2016

 

Evenals in eerdere jaren vormen ook in 2016 de vaste lasten de grootste kostenpost.

Personele kosten zijn er noch voor het bestuur noch voor de (overige) vrijwilligers. Er is ook geen vrijwilligersvergoeding.

Ter verlichting van de kosten voor de huur kreeg Entree  in de eerst helft van dit jaar bijna € 84 per maand huurkorting .

Ook de ABN/Amro bood hulp t.a.v. de directe kosten van de naailes: de nodige aanschaf van een nieuwe machine en attributen en ook kon de naailes enkele aanwezige machines laten nakijken.

Het SFA deed een donatie voor de aanschaf van 2 laptops en  voor de kosten van de lessen voor kinderen met leermoeilijkheden en taalachterstanden.Baten 2016

 

Een belangrijke bron van inkomsten voor Entree waren de donaties van de Lions Club, de Rabobank en het SFA. Ook de bijdragen van de bezoekers € 3.268,60 telden als baten flink mee.

Entree ontving gelden  voor de arbeidsintegratie, deze gelden lopen  terug.

De verhuur aan derden  leverde in 2016 € 1.615,00 op.

 

 

Balans 2016

 

Door de in 2015 ontvangen subsidie en de sponsorgelden en andere inkomsten was er een batig saldo van 13.000 en kwam het eigen vermogen op € 17.000.

Doordat de balans van 2016 ook een batig saldo liet zien steeg  het eigen vermogen naar 21.814,18.

Dit geeft ons een goede buffer.

 

Vooruitblik

 

De opgebouwde buffer geeft Entree meer zekerheid . Belangrijk ook om verantwoord de huurcontracten aan te gaan. Het vermogen ontstaat ook omdat Entree zeer spaarzaam met haar geld omgaat. Maar mogelijk kunnen we hierdoor in de toekomst wat meer nodige uitgaven doen die nu steeds afgehouden moesten worden. Het blijft steeds nog zoeken naar gelden om de uitgaven te kunnen doen.

Vanwege de continuïteit van  Entree onderneemt zij al lang veel pogingen om een vrijwillige (mede)coördinator te vinden. Omdat dit niet goed  lukt, denkt Entree er al langer over een betaalde coördinator en onderneemt zij pogingen om gelden/sponsoren te vinden om dit idee mogelijk te maken. Tot nu toe zijn er nog geen resultaten.

Sponsoren willen vaak alleen voor een nieuw, nog te starten project doneren.